Portfoli Barcelona

Valor de mercat 30/06/2019

1.368 €m

Superfície sobre rasant

284.058 m²

Nombre d'actius

23 immobles